Учебники 📚 » Презентации » Другие презентации » " Зул- хальмг улсин байр"

" Зул- хальмг улсин байр"

" Зул- хальмг улсин байр" - Класс учебник | Академический школьный учебник скачать | Сайт школьных книг учебников uchebniki.org.ua
Смотреть онлайн
Поделиться с друзьями:
" Зул- хальмг улсин байр":
Cкачать презентацию: " Зул- хальмг улсин байр"

Презентация для классов "" Зул- хальмг улсин байр"" онлайн бесплатно на сайте электронных школьных презентаций uchebniki.org.ua

Кичгǝ Төлән нертǝ <br>Хальмг келн улсин гимназь<br>4 «г» класс<br>«Зул- нас авдг өдр» <br><br><br>.
1 слайд

Кичгǝ Төлән нертǝ
Хальмг келн улсин гимназь
4 «г» класс
«Зул- нас авдг өдр»


.
Багш : Ольдан Г.Б.

Зул – хальмг улсин нас авдг өдр.<br>
2 слайд

Зул – хальмг улсин нас авдг өдр.

Зул – хальмг  келн   улсин  ончта ɵдр<br><br> <br><br>Зуңква бурхн тɵрǝд деерǝс бууҗ ирсн
3 слайд

Зул – хальмг келн улсин ончта ɵдрЗуңква бурхн тɵрǝд деерǝс бууҗ ирсн ɵдр, цуг хальмг эмтн дегц насан авна.

   Зул<br>
4 слайд

Зул

    <br>ХАЛЬМГ<br>ЛИТ<br>
5 слайд


ХАЛЬМГ
ЛИТ

     <br> <br><br>                   Бар  җил һарчана.<br><br><br><br> <br>
6 слайд
Бар җил һарчана.
Туула җил орҗана

 Зулын  ɵмн  ик белдвр  кенǝ:<br>а) гер дотркан хураҗ арчна,<br>
7 слайд

Зулын ɵмн ик белдвр кенǝ:
а) гер дотркан хураҗ арчна,

         Кирән уһана<br>           Шин хувц хулдҗ авна<br>
8 слайд

Кирән уһана
Шин хувц хулдҗ авна

б) боорцг ɵмн асхнднь кенǝ,<br><br><br><br><br>в) шикр-балта хулдҗ авна,<br>
9 слайд

б) боорцг ɵмн асхнднь кенǝ,
в) шикр-балта хулдҗ авна,

шикр-балтаhар, боорцгар дееҗ бǝрдмн<br>
10 слайд

шикр-балтаhар, боорцгар дееҗ бǝрдмн

Күүкд улс урдаснь йөркг өвс хагсана. <br>
11 слайд

Күүкд улс урдаснь йөркг өвс хагсана.

 Зул  ɵрүн  герин эзн  күүкд  күн  эрт  босад, зулын цǝǝhǝн  чанна. <br><br><br><br><br><
12 слайд

Зул ɵрүн герин эзн күүкд күн эрт босад, зулын цǝǝhǝн чанна.


Дееҗ ѳргнә.<br>Дееж              зулг<br>
13 слайд

Дееҗ ѳргнә.
Дееж зулг

Зулг далд  йовх  аав-ээҗ, теңгр бурхнд  нерǝдҗ бǝрнǝ. <br>             Зулг ɵргнǝ. <
14 слайд

Зулг далд йовх аав-ээҗ, теңгр бурхнд нерǝдҗ бǝрнǝ.
Зулг ɵргнǝ.

                         Буур  җил hарч,<br>
15 слайд

Буур җил hарч,
Ботхн җил орҗ,
Һарчах җил
Мууhан бийлǝhǝн авч,
Сǝǝhǝн ардан үлдәҗ
Авсн наснтн ɵлзǝтǝ болҗ,
Амулң менд бǝǝтн!
Зулын сән өдр байрта болтха!
Зулан өргҗ,
Зунквин гегəнд шүтҗ,
Зовх зовлң уга җирһхитн йөрәҗәнәв!

Орҗах шин җил 
ϴлзәтә болтха!
Наснтн ут болтха,
кишгтн бат болтха!
Кесн кергтн өмәрән йовҗ,
Байрта – бахта бәәтн!
Деед бийд зулмдн
Делвр сәәхн герлттхә!
Деедс бурхдан зальврҗ,
Делдҗ насан зүүцхәй!

Ɵрк-бүлǝрн сууhад цǝǝhǝн эдлдмн.<br>           <br> <br><br>
16 слайд

Ɵрк-бүлǝрн сууhад цǝǝhǝн эдлдмн.17 слайд

18 слайд

19 слайд

20 слайд

21 слайд

Олн бурхдтан  нерәджәх зулын цөгц кедмн . <br>
22 слайд

Олн бурхдтан нерәджәх зулын цөгц кедмн .

  Зул асхн насна зул  бǝрдмн. <br><br>Һуйрар  оңhц  насна  цɵгц  кедмн. <br>
23 слайд

Зул асхн насна зул бǝрдмн.

Һуйрар оңhц насна цɵгц кедмн.

Насна зулд Һолынь  йɵркгǝр  кедмн. Дɵрвн  хурhарн  кемҗǝлǝд,  хуhлдмн<br> Насна тооhар hол а
24 слайд

Насна зулд Һолынь йɵркгǝр кедмн. Дɵрвн хурhарн кемҗǝлǝд, хуhлдмн
Насна тооhар hол авна.
Yлгүрнь : Санҗ ода нәәмтә , Санжд йисн hол авх кергтǝ.

Одд hархла насна цɵгцд  герл  ɵгдмн. <br><br><br><br><br><br><br><br><br>    Ɵрк-бүлǝрн м
25 слайд

Одд hархла насна цɵгцд герл ɵгдмн.
Ɵрк-бүлǝрн мɵргх зɵвтǝ.

Йисн hолын цɵгц кедмн. <br>
26 слайд

Йисн hолын цɵгц кедмн.

Дарунь йисн hол hарhна.. Цɵгцд йисн hол тǝвдмн. Тос кеhǝд, үзүринь чимкǝд hал орулдмн.<br><br><br><b
27 слайд

Дарунь йисн hол hарhна.. Цɵгцд йисн hол тǝвдмн. Тос кеhǝд, үзүринь чимкǝд hал орулдмн.

Yүд секǝд, барун hарарн цɵгцǝн hарhдмн, бɵктлнь бǝрдмн.

.Эн зул ээҗ-аавнртан нерǝдҗǝх зул.

Зул бөксн цагт, һуйринь, таавад шарад идчкнә. Өрк-бүл дотран хуваҗ иддмн. Күүңә  күүңд  өгдмн б
28 слайд

Зул бөксн цагт, һуйринь, таавад шарад идчкнә. Өрк-бүл дотран хуваҗ иддмн. Күүңә күүңд өгдмн биш.

Җилин нойн.<br>Җилин нойн нүүдг hурвн ѳдр бəəнə.Түрүлəд бурхна цахрнь нүүнə, хѳѳннь – нойн , сүл ѳдр
29 слайд

Җилин нойн.
Җилин нойн нүүдг hурвн ѳдр бəəнə.Түрүлəд бурхна цахрнь нүүнə, хѳѳннь – нойн , сүл ѳдртнь – мал, ѳлг- эднь нүүх зѳвтə.
Тер Һурвн хонгт гертəсн үмс, буг hарhдмн биш: үмс hарhҗ асххла, тернь нүүҗ йовх бурхна нүднд орх гиҗ саглна. Һурвн ѳдр зул ѳргдмн. Нүүсн ѳдрт күңшү үнр hарhдмн. Суулhд арhсна цогт давс , саңгин идə, hуйр тəвəд, ута hарhад, малын хашаг hурв эргүлəд, унтртлнь, хашан дунд тəвдмн. Һалдан тос, хорh хайдмн.
Эн hурвн ѳдрт күн хаалhд hардго.

 й   и   с  н <br> ц  ѳ   г   ц <br>х  о   р  h   н<br>ц  ә<br>з  у  л<br>
30 слайд

й и с н
ц ѳ г ц
х о р h н
ц ә
з у л

к
к ө в ң
о ң h ц
у

Авсн наснтн <br>   <br>  өлзәтә болтха!<br>
31 слайд

Авсн наснтн

өлзәтә болтха!

<br><br>.<br>Менд байрта харhий !<br>
32 слайд.
Менд байрта харhий !

Отзывы на uchebniki.org.ua "" Зул- хальмг улсин байр"" (0)
Оставить отзыв
Прокомментировать
Регистрация
Вход
Авторизация